ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd ‘Limelight’, het productiehuis en uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant’, de klant van Limelight of eindgebruiker van een Limelight-dienst. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur, uitgaande van Limelight. En op elke overeenkomst die de Klant met Limelight aangaat, mits akkoordverklaring met een offerte.

Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen plegen in dat geval overleg om vervangende bepalingen overeen te komen. Waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 1. Offertes

Alle offertes van Limelight zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt afgeleverd. De Klant staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De Klant bezorgt Limelight tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

De door Limelight gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Limelight is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de Klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. Limelight heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de Klant alsnog te herroepen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen.

Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Limelight er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Limelight anders aangeeft. Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Klant.

Artikel 2. Betalingen

Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door Limelight aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of op papier via de gewone post.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij gebreke aan reactie na voormelde periode wordt de Klant geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen.

Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Limelight voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Limelight het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. (vb. opnames)

Limelight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de Klant zijn aangegaan.

Limelight is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Limelight de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Limelight te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het eindproduct te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Limelight openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Limelight behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Klant aan Limelight voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Klant verplicht de geldende honoreringsafspraken met de Limelight na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Limelight de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. Limelight mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen.

Artikel 6. Verbreking van de overeenkomst

Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft Limelight het recht alle tussen de Klant en Limelight gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Klant.

In voorkomend geval is de Klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de Klant is Limelight gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

Als de Klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de Klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. Bij beëindiging van de overeenkomst door de Klant is deze eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,00 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van Limelight om de werkelijk (hogere) schade te verhalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Limelight is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc.

Limelight zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Limelight gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

Artikel 8. Klachten en vorderingen

Klachten met betrekking tot de door Limelight verleende diensten dienen door de Klant binnen de 8 dagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld aan Limelight, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd.

Alle vorderingen van de Klant opzichtens Limelight, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen Limelight. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.

Zelfs in geval van zware fout is de eventuele gehoudenheid van Limelight tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door Limelight gefactureerde bedrag.

Artikel 9. Privacy en persoonsverwerking

Limelight kan persoonsgegevens van de Klant gebruiken om de Klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van Limelight, evenementen gerelateerd aan de werking van Limelight, evenementen van partners van Limelight, job-gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van Limelight en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de Klant kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden.

Deze persoonsgegevens van de Klant kunnen door Limelight gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Limelight toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zulks laten weten via video@Limelight.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Limelight behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Limelight verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van Klant gevolg te geven. De Klant kan Limelight hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post of per e-mail.

De Klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De Klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

Op elke overeenkomst tussen Limelight en de Klant is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg (afdeling Hasselt) zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst.

Artikel 11. Publicatierecht

Limelight heeft het recht om medewerkers, bezoekers of andere betrokken personen in beeld te brengen in kader van de beoogde opdracht door de Klant. Hierbij geven de in beeld gebrachte personen de toestemming aan Limelight om herkenbaar in beeld te komen en afstand te doen van alle publicatie rechten, auteursrechten of elke andere financiële vergoeding, tenzij anders beschreven in het persoonlijk “figuratie contract”. Het is eveneens toegelaten aan Limelight om foto’s of video’s van het project te maken door een professionele opnameploeg. Dit audiovisueel materiaal kan eveneens gebruikt worden door Limelight ter illustratie bij het vermelden van het project als referentie in kader van communicatie of marketing doelstellingen.

Artikel 12. EU-AVG ‘Verwerker’

 1. Wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, doet de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden. Opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
 2. De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande, specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers. Waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

III. De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt. En waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. Die overeenkomst of andere rechtshandeling bepaalt met name dat de verwerker:

 1. de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. Tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;
 2. waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;
 3. alle overeenkomstig artikel 32 GDPR vereiste maatregelen neemt;
 4. aan de in de leden II en IV bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker voldoet;
 5. rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden;
 6. rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie , de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR;
 7. na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens wist of deze aan hem terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert. Tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht; ,
 8. de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits. Waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.
 9. Waar het gaat om de eerste alinea, punt h), stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op deze verordening of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.
 10. Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in de in lid 3 bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn opgenomen. Met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan het bepaalde in deze verordening voldoet. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.
 11. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 GDPR of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 GDPR kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties als bedoeld in de leden I en IV van dit artikel worden geboden.
 12. Onverminderd een individuele overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker kan de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling geheel of ten dele gebaseerd zijn op de in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde standaardcontractbepalingen, ook indien zij deel uitmaken van de certificering die door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker uit hoofde van de artikelen 42 en 43 GDPR is verleend.

VII. De Commissie kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde aangelegenheden en volgens de in artikel 93 GDPR, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure standaardcontractbepalingen vaststellen.

VIII. Een toezichthoudende autoriteit kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde aangelegenheden en volgens het in artikel 63 GDPR, bedoelde coherentiemechanisme standaardcontractbepalingen opstellen.

 1. De in de leden 3 en 4 bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling wordt in schriftelijke vorm, waaronder elektronische vorm, opgesteld.
 2. Indien een verwerker in strijd met deze verordening de doeleinden en middelen van een verwerking bepaalt, wordt die verwerker onverminderd de artikelen 82, 83 en 84 GDPR met betrekking tot die verwerking als de verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.